Thành viên hnphus

Thành viên được: 7 năm (since 4 Tháng 1, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Huỳnh Ngọc Phú
Vị trí:
Website: https://www.facebook.com/a
Về: Thần Kinh Không Ổn Định

Hoạt động của hnphus

Điểm: 1,350 điểm (hạng #5)
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 11 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 11 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for hnphus

Please log in or register to post on this wall.
Thần Kinh Không Ổn Định
7 Tháng 1, 2016 bởi hnphus
...