Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website

Thành viên locduong42

Thành viên được: 4 tháng (since 1 Tháng 11, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của locduong42

Điểm: 120 điểm (hạng #48)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for locduong42

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên