Thành viên loidotat

Thành viên được: 4 năm (since 7 Tháng 1, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của loidotat

Điểm: 1,130 điểm (hạng #6)
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 13 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for loidotat

Please log in or register to post on this wall.
...