Bắt lỗi ở button Delete

0 thích 0 không thích
21 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 12, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Nguyễn Lâm (140 điểm)
DV và LS join với nhau bằng MaDV, mình muốn chạy sự kiện khi click vào nút delete là khi người đó muốn xóa MaDV = 12 trong DV nhưng trong LS thì cái MaDV=12 đang đc sử dụng cho 1 khách hàng, mình bắt lỗi k chọ xóa thì làm sao ạ. Code mà mình viết

If

bdsLaiSuat.Count > 0 Then MsgBox("Dịch vụ bạn muốn xóa, hiện có khách hàng đang sử dụng, không thể xóa!", MsgBoxStyle.OkOnly) Exit Sub

End If

Ai đó giúp mình với :)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...