Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
10 lượt xem
DV và LS join với nhau bằng MaDV, mình muốn chạy sự kiện khi click vào nút delete là khi người đó muốn xóa MaDV = 12 trong DV nhưng trong LS thì cái MaDV=12 đang đc sử dụng cho 1 khách hàng, mình bắt lỗi k chọ xóa thì làm sao ạ. Code mà mình viết

If

bdsLaiSuat.Count > 0 Then MsgBox("Dịch vụ bạn muốn xóa, hiện có khách hàng đang sử dụng, không thể xóa!", MsgBoxStyle.OkOnly) Exit Sub

End If

Ai đó giúp mình với :)
đã hỏi 4 Tháng 12, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Nguyễn Lâm (140 điểm) | 10 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên