Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
13 lượt xem

CREATE PROCEDURE usp_GetErrorInfo  
AS  
SELECT  
    ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber  
    ,ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity  
    ,ERROR_STATE() AS ErrorState  
    ,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure  
    ,ERROR_LINE() AS ErrorLine  
    ,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;  
GO  
  
BEGIN TRY  
    -- Generate divide-by-zero error.  
    SELECT 1/0;  
END TRY  
BEGIN CATCH  
    -- Execute error retrieval routine.  
    EXECUTE usp_GetErrorInfo;  
END CATCH;   

đã hỏi 10 Tháng 12, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,260 điểm) | 13 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

174 câu hỏi
158 câu trả lời
69 bình luận
471 thành viên