Sử dụng Try Catch trong Sql server 2016

0 thích 0 không thích
126 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 12, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

CREATE PROCEDURE usp_GetErrorInfo  
AS  
SELECT  
    ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber  
    ,ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity  
    ,ERROR_STATE() AS ErrorState  
    ,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure  
    ,ERROR_LINE() AS ErrorLine  
    ,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;  
GO  
  
BEGIN TRY  
    -- Generate divide-by-zero error.  
    SELECT 1/0;  
END TRY  
BEGIN CATCH  
    -- Execute error retrieval routine.  
    EXECUTE usp_GetErrorInfo;  
END CATCH;   

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...