add button to gridview devexpress

0 thích 0 không thích
176 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 12, 2016 trong Devexpress bởi Thảo Meo (3,630 điểm)
Dim index As Integer
        index = GridView1.GetFocusedRowCellValue("id")

        If (XtraMessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xoá dòng này không?", "Thông báo",
             MessageBoxButtons.YesNo) <> DialogResult.Yes) Then Return
        Dim view As GridView = TryCast(GridControl1.FocusedView, GridView)
        view.DeleteRow(view.FocusedRowHandle)
        view.UpdateCurrentRow()
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...