giúp e code form kết nối với CSDL SQL với ạ!

0 thích 0 không thích
56 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi hiimjason (200 điểm)

Tình hình là ông thầy cho code kết nối CSDL nhưng gõ xong test thấy nó sai sai các pro ạ.

Code form Kết nối đây:

Private Sub KetNoi()
    Dim conn As New SqlConnection("Data Source = txtServer.Text ; Initial Catalog = txtCSDL.Text ; User ID = txtUser.Text;Password =txtPass.Text"

    Try
      If conn.State = ConnectionState.Closed Then
        conn.Open()
      End If
    Catch ex As Exception
      MsgBox("Kết nối CSDL thành công!", MsgBoxStyle.Information, "thông báo")
      frmDangNhap.Show()
      Me.Hide()
    End Try
  End Sub

  Private Sub btnKetNoi_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnKetNoi.Click
    KetNoi()
  End Sub

Debug thì để trắng nó cũng báo kết nối thành công rồi phi thẳng đến form đăng nhập luôn. T_T

Các pro chỉ e cách sửa với ạ. Đang làm báo cáo.

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 19 Tháng 4, 2017 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
Bạn lên trang chủ có rất nhiều bài viết hướng dẫn kết nối. Bạn tham khảo ở đó nhé
...