Tô màu cho dòng trên Datagridview theo điều kiện trong vb.net

1 thích 0 không thích
422 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi doz (180 điểm)
Hi Support forum,

Cho em hỏi, Em có một datagridview.

Giờ em muốn tô màu cho dòng nào có điều kiện ngày nhập vào nhỏ hơn ngày hiện tại 3 ngày. Và phải thuộc nhóm A mới tô màu.

Còn nếu như ó điều kiện ngày nhập vào nhỏ hơn ngày hiện tại 3 ngày. Và phải thuộc nhóm B thì không tô màu.

Em cảm ơn.

Vị trí Ngày nhập vào ở vị trí: datagridview1.Item(10,i)

Vị trí Nhóm vào ở vị trí: datagridview1.Item(12,i)

Em cảm ơn.
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 20 Tháng 4, 2017 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Bạn có thể dùng hàm dưới đây để tô màu nhé.

For Each row As DataGridViewRow In mydataGridView.Rows
    Dim RowType As String = row.Cells(0).Value.ToString()

    If RowType = "Type A" Then
        row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red
        row.DefaultCellStyle.ForeColor = Color.White
    ElseIf RowType = "Type B" Then
        row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Yellow
        row.DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Black
    End If
Next
...