">

insert div into tr td table jquery

0 thích 0 không thích
25 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2017 trong Lập trình Web bởi Thảo Meo (3,920 điểm)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.selectcolor{
background: green;
color: #fff;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).on('click', '.table', function(e) {      
        if($(this).find("td").hasClass('selectcolor')){
            $(this).find("td").removeClass('selectcolor');
        }
        $(e.target).closest('tr').children('td,th').addClass('selectcolor');        
    });   
    
$(document).on('click', 'tr.a', function(){  
    if($(this).children('td').hasClass('selectcolor')== false){
                                        $(this).siblings('tr').children('td').children('div').slideUp('slow');
          $(this).siblings('tr.mact').slideUp('slow');
        }    
     if($(this).next('tr').children('td').children('div').length<=0){
    $('<tr class="mact" style="display: none"><td><div style="display: none;"><table border="2" ><tr><td>hihihisdfsd</td></tr><tr><td>hihihisdfsd</td></tr><tr><td>hihihisdfsd</td></tr></table></div></td></tr>').insertAfter(this);
     $(this).next('tr').slideToggle("slow");    
    $(this).next('tr').children('td').children('div').slideToggle("slow");
    
    }else{
         $(this).next('tr').slideToggle("slow");   $(this).next('tr').children('td').children('div').slideToggle("slow");
    }
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<table border='2' class='table'>

<tr class='a'>
<td >1dasdasdasdas</td>
</tr>

<tr class='a'>
<td >2dasdasda</td>
</tr>

<tr class='a'>
<td >3sadasdasdasd</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...