lấy địa chỉ email android

0 thích 0 không thích
74 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 8, 2017 trong Android bởi Thảo Meo (3,910 điểm)
 <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
 <uses-permission android:name="android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS"/>


AccountManager manager = (AccountManager) getSystemService(ACCOUNT_SERVICE);
Account[] list = manager.getAccounts();
List<String> possibleEmails = new LinkedList<>();

for (Account account : list) {
    // TODO: Check possibleEmail against an email regex or treat
    // account.name as an email address only for certain account.type
    // values.
    Toast.makeText(this, account.name, Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...