Truy vấn tạo Pivot Table trong Sqlserver

0 thích 0 không thích
72 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 1, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Các bạn cho mình hỏi làm thế nào để truy vấn Pivot Table trong Sql server

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 11 Tháng 1, 2016 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

SELECT ngaynhap, [B2M, NT240]
FROM (select SUM(soluong ) as soluong, ngaynhap, macummay from view_nanglucsx_dinhphoi where ngaynhap>='01/01/2015' and ngaynhap<='01/01/2016' group by ngaynhap, macummay) as source
PIVOT (SUM(soluong) FOR macummay IN ([B2M, NT240])) as PVT order by ngaynhap ASC.

Chúc các bạn thành công

...