cho em hỏi treeview cách kích bên ngoài thì thêm lớp cha ,kích chọn lớp cha thêm vào lớp con có ai biết chỉ em với

0 thích 0 không thích
872 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 3, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi 01202606011 (180 điểm)
    

2 Câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 5 Tháng 4, 2018 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
Bạn tìm đọc bài viết sử dụng treeview và listview trên trang laptrinhvb.net có hướng dẫn nhé.
0 thích 0 không thích
đã trả lời 6 Tháng 5, 2018 bởi 01202606011 (180 điểm)
Private Sub addtxt_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles addtxt.Click
        Dim n As String
        n = InputBox("thêm")
        If TreeView1.SelectedNode Is Nothing Then
            TreeView1.Nodes.Add(n)
        Else
            TreeView1.SelectedNode.Nodes.Add(n)
            TreeView1.SelectedNode = Nothing
        End If

    End Sub
...