Lấy ID Facebook

0 thích 0 không thích
42 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 8, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi Duy Phúc (120 điểm)

Chào mọi người, vài hôm lang thang trên group, em có thấy một code của bác Thảo Meo viết để lấy ID Facebook, em muốn hỏi mọi người cách lấy ID Facebook trên group bằng vb.net được không ạ?

Link đây ạ: https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-lay-ID-Group-hoac-Fanpage-Facebook/f687feca6d4edb3b.html

Code bác ấy share: (C#)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace get_id_facebook
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      webBrowser1.Navigate(txtURL.Text);     
    }
 
    private void webBrowser1_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
    {
      String data = webBrowser1.DocumentText;
      
      Regex regex = new Regex(@"(?<=profile_id=).*?(?=[""])");
      Match match = regex.Match(data);
      if (match.Success)
      {        
        digitalGauge1.Text = match.Groups[0].Value;        
      }
    }
  }
}

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
...