how to make encryption and description of video files using the aes method ?

0 thích 0 không thích
62 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 9, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi Agus Hariansyah (180 điểm)
sửa nội dung 22 Tháng 9, 2018 bởi Agus Hariansyah
how to make calculations in the program with the aes method in the program based on encryption and description of the file
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
...