"test", " ... ( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } ?>">

lệnh connect mssql server in php

0 thích 0 không thích
27 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2018 trong Lập trình Web bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
<?php
$serverName = "localhost"; //serverName\instanceName
$connectionInfo = array( "Database"=>"test", "UID"=>"sa", "PWD"=>"sa");
$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo);

if( $conn ) {
     echo "Connection established.<br />";
}else{
     echo "Connection could not be established.<br />";
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true));
}
?>
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 30 Tháng 11, 2018 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
Ok thanks bác
...