Hàm chuyển UCS2 sang Unicode và Unicode Sang UCS2

1 thích 0 không thích
58 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 1, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi nguyenthao (5,740 điểm)
 '================> Used to encoding GSM message as UCS2
  Public Shared Function UnicodeStr2HexStr(strMessage As [String]) As [String]
    Dim ba As Byte() = Encoding.BigEndianUnicode.GetBytes(strMessage)
    Dim strHex As [String] = BitConverter.ToString(ba)
    strHex = strHex.Replace("-", "")
    Return strHex
  End Function

  Public Shared Function HexStr2UnicodeStr(strHex As [String]) As [String]
    Dim ba As Byte() = HexStr2HexBytes(strHex)
    Return HexBytes2UnicodeStr(ba)
  End Function

  '================> Used to decoding GSM UCS2 message 
  Public Shared Function HexBytes2UnicodeStr(ba As Byte()) As [String]
    Dim strMessage = Encoding.BigEndianUnicode.GetString(ba, 0, ba.Length)
    Return strMessage
  End Function

  Public Shared Function HexStr2HexBytes(strHex As [String]) As Byte()
    strHex = strHex.Replace(" ", "")
    Dim nNumberChars As Integer = strHex.Length / 2
    Dim aBytes As Byte() = New Byte(nNumberChars - 1) {}
    Using sr = New StringReader(strHex)
      Dim i As Integer = 0
      While i < nNumberChars
        aBytes(i) = Convert.ToByte(New [String](New Char(1) {DirectCast(ChrW(sr.Read()), Char), DirectCast(ChrW(sr.Read()), Char)}), 16)
        System.Math.Max(System.Threading.Interlocked.Increment(i), i - 1)
      End While
    End Using
    Return aBytes
  End Function

Ghi nhớ sử dụng khi cần thiết

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 15 Tháng 1, 2016 bởi Mr. Cùi Bắp (5,140 điểm)

Làm demo post lên page luôn đi bạnindecision

...