String Split SQL

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 11, 2021 trong Cơ sở dữ liệu bởi dinhtona (1,020 điểm)
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
SET ANSI_NULLS ON
GO
ALTER  FUNCTION [dbo].[fn_StringSplit](@text NVARCHAR(4000), @delimiter varchar(20) = ' ')

-- Được viết bởi Nguyễn Thảo
-- Admin laptrinhvb.net
-- Đường dây nóng : 0933 913 122
RETURNS @Strings TABLE
(   
  position int IDENTITY PRIMARY KEY,
  value NVARCHAR(4000)  
)
AS
BEGIN

DECLARE @index int
SET @index = -1
WHILE (LEN(@text) > 0)
  BEGIN
    SET @index = CHARINDEX(@delimiter , @text)
    IF (@index = 0) AND (LEN(@text) > 0)
      BEGIN  
        INSERT INTO @Strings VALUES (@text)
          BREAK
      END
    IF (@index > 1)
      BEGIN  
        INSERT INTO @Strings VALUES (LEFT(@text, @index - 1))  
        SET @text = RIGHT(@text, (LEN(@text) - @index))
      END
    ELSE
      SET @text = RIGHT(@text, (LEN(@text) - @index))
    END
  RETURN
END

GO
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 3 Tháng 11, 2021 bởi nguyenthao (7,340 điểm)
hay quá anh ơi
...