Remove Selection Header BandedGridview devexpress

1 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 11, 2021 bởi nguyenthao (9,000 điểm)
private void bandedGridView1_CustomDrawBandHeader(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.BandedGrid.BandHeaderCustomDrawEventArgs e)
        {
            if (e.Band != null && e.Band.Caption == "Selection")
                e.Info.Caption = "";
        }
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 3 Tháng 11, 2021 bởi dinhtona (1,120 điểm)
Quá tuyệt vời ! Hay lắm anh
...