Actived item on selected ASP.Net

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 5, 2022 bởi dinhtona (1,120 điểm)
public static class HtmlHelper
    {
        public static string IsSelected(this IHtmlHelper htmlHelper, string controllers, string actions, string cssClass = "active")
        {
            string currentAction = htmlHelper.ViewContext.RouteData.Values["action"] as string;
            string currentController = htmlHelper.ViewContext.RouteData.Values["controller"] as string;

            IEnumerable<string> acceptedActions = (actions ?? currentAction).Split(',');
            IEnumerable<string> acceptedControllers = (controllers ?? currentController).Split(',');

            return acceptedActions.Contains(currentAction) && acceptedControllers.Contains(currentController) ?
                cssClass : String.Empty;
        }
    }
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...