Regex pattern detect US number format

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2022 trong Lập trình C# bởi dinhtona (1,100 điểm)
Xin regex của kiểu format số Anh Mỹ:

kiểu: 9,912,312,545.638786

hoặc: 9912312545.638786
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 30 Tháng 5, 2022 bởi dinhtona (1,100 điểm)
sửa nội dung 30 Tháng 5, 2022 bởi dinhtona

As you wish:

(?<!\S)(?=.)(0|([1-9](\d*|\d{0,2}(,\d{3})*)))?(\.\d*[1-9])?(?!\S)

Updated:
(?<!\S)(?=.)(0|([0-9](\d*|\d{0,2}(,\d{3})*)))?(\.\d*[0-9])?(?!\S)

=> Accept zero before and after number.

Updated:
(?<!\S)^[-+]?(?=.)(0|([0-9](\d*|\d{0,2}(,\d{3})*)))?(\.\d*[0-9])?(?!\S)
=> Allow nagative number(<0)

...