lay gia tri tu stored procedure(return value va table) su dung sqlhelper

1 thích 0 không thích
242 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 trong Lập trình C# bởi lucjfer (190 điểm)
sửa nội dung 15 Tháng 12, 2015 bởi nguyenthao
Minh co 1 sql, table chứa giá tiền môn học va table sinhvien chứa số tiền đóng. 2 Stored procedure se return value cho 1 ng or return table cho list. Làm sao để rút dữ liệu ra so sanh trong c# bằng sqlhelper
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 15 Tháng 12, 2015 bởi Mr. Cùi Bắp (5,140 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 15 Tháng 12, 2015 bởi nguyenthao
 
Câu trả lời hay nhất

Nếu bạn sử dụng SqlDataReader để lấy dữ liệu thì cú pháp như sau:

SqlDataReader dr = SqlHelper.ExecuteReader(connection,CommandType.StoredProcedure,"Stored name");

Còn nếu bạn sử dụng DataSet:

DataSet ds = SqlHelper.ExecuteDataset(connection,CommandType.StoredProcedure,"Stored Name"); 
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 bởi lucjfer (190 điểm) Cho mình hỏi?
...