Hướng dẫn chèn thêm dữ liệu vào trước kết quả truy vấn?

1 thích 0 không thích
76 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 1, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

EX: select hinhanh from test

Ta được kết quả như hình bên dưới:

nối text sqlserver

Nếu bây giờ ta muốn nối thêm đường dẫn Vd: 1.jpg => D:/1.jpg.

Ta viết câu truy vấn như sau: 

select Cast('D:/' + hinhanh as nvarchar(4000)) as [Hình ảnh] from test

kết quả chèn dữ liệu vào câu truy vấn mssql 2008

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...