Hàm sử lý datetime - datetime trong php > =5.3

0 thích 0 không thích
25 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 7, 2016 trong PHP bởi Thảo Meo (3,920 điểm)
function diff($start,$end = false) {
  if(!$end) { $end = time(); }
  if(!is_numeric($start) || !is_numeric($end)) { return false; }
  // Convert $start and $end into EN format (ISO 8601)
  $start = date('Y-m-d H:i:s',$start);
  $end  = date('Y-m-d H:i:s',$end);
  $d_start  = new DateTime($start);
  $d_end   = new DateTime($end);
  $diff = $d_start->diff($d_end);
  // return all data
  echo $diff->format('%y'). ' năm ';
  echo $diff->format('%m'). ' tháng ';
  echo $diff->format('%d'). ' ngày ';
  echo $diff->format('%h'). ' giờ ';
  echo $diff->format('%i'). ' phút ';
  echo $diff->format('%s'). ' giây ';
  // return true;
}
$start = strtotime('01/07/2016 13:54:17');
$end  = strtotime('01/07/2016 17:54:17');
echo Diff($start,$end);

angel

    

2 Câu trả lời

1 thích 0 không thích
đã trả lời 8 Tháng 7, 2016 bởi Thảo Meo (3,920 điểm)
 
Câu trả lời hay nhất
select DATEDIFF(MINUTE, '2016-07-01 00:00:00', '2016-07-02 13:00:00') as phut
0 thích 0 không thích
đã trả lời 8 Tháng 7, 2016 bởi Thảo Meo (3,920 điểm)
tks  bạn nhieu nha, dang can
...