Kiểm tra trùng dữ liệu trong sqlsever

0 thích 0 không thích
43 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
SELECT makien, COUNT(*) AS dupes
FROM tbl_nhaplieu_wc
GROUP BY makien
HAVING (COUNT(*) > 1)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 23 Tháng 8, 2016 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
 
Câu trả lời hay nhất
SELECT *
FROM tbl_nhapphieu_dinhphoi
WHERE sttqr IN (
SELECT sttqr
FROM tbl_nhapphieu_dinhphoi
GROUP BY sttqr, loai, vaora
HAVING COUNT(sttqr) > 1
)
ORDER BY ngaynhap DESC
...