hàm tìm kiếm file trong vb.net

0 thích 0 không thích
266 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 8, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        For Each foundFile As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles(
    My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.ProgramFiles, Microsoft.VisualBasic.FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories, "IDMan.exe")

            TextBox1.Text = (foundFile)
        Next
        Shell(TextBox1.Text & " /d https://www.cca.edu/sites/default/files/pdf/08/word-to-pdf.pdf")
    End Sub

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...