So sánh giờ phút trong kiểu dữ liệu date time

0 thích 0 không thích
134 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 10, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
Declare @dt1 datetime
Declare @dt2 datetime
Select @dt1='2004-10-29 19:30:00'
Select @dt2='15:00:00'
Print convert(varchar(26),@dt1,108)
Print convert(varchar(26),@dt2,108)
If convert(varchar(26),@dt1,108) < convert(varchar(26),@dt2,108)
Print 'Yes'
else
Print 'No'

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...