Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
8 lượt xem
declare @dt varchar(50)
set @dt = '2015-12-02 20:40:37'

select cast(cast(@dt as datetime2(7))as datetime)

đã hỏi 22 Tháng 10, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,260 điểm) | 8 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên