Convert varchar to datetime in sqlserver

0 thích 0 không thích
16 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 10, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,630 điểm)
declare @dt varchar(50)
set @dt = '2015-12-02 20:40:37'

select cast(cast(@dt as datetime2(7))as datetime)

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...