Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
16 lượt xem
Dim client As New System.Net.WebClient
  Dim ip As String = client.DownloadString("https://api.ipify.org")
   MessageBox.Show(ip)
đã hỏi 31 Tháng 10, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Thảo Meo (3,260 điểm) | 16 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên