select where with datetime

0 thích 0 không thích
7 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 11, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,630 điểm)

select * from tbl_theodoi_hangbosung WHERE hoantat=1 AND cast ([ngayhoantat] as date)>='20161111' AND cast ([ngayhoantat] as date)<='20161111'

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...