Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
5 lượt xem

select * from tbl_theodoi_hangbosung WHERE hoantat=1 AND cast ([ngayhoantat] as date)>='20161111' AND cast ([ngayhoantat] as date)<='20161111'

đã hỏi 11 Tháng 11, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,260 điểm) | 5 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên