Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
13 lượt xem

Dim dv As New DataView(dt, "soluong = MAX(soluong)", Nothing, DataViewRowState.CurrentRows)
MsgBox(dv.Item(0).Item(0))

đã hỏi 22 Tháng 11, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Thảo Meo (3,260 điểm) | 13 lượt xem
  

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích

Cái này dùng làm gì ka ???
indecision

đã trả lời 26 Tháng 11, 2016 bởi Tuyên Nguyễn (840 điểm)
179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên