Hàm get max value trong data table

0 thích 0 không thích
33 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 11, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Dim dv As New DataView(dt, "soluong = MAX(soluong)", Nothing, DataViewRowState.CurrentRows)
MsgBox(dv.Item(0).Item(0))

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 26 Tháng 11, 2016 bởi TONA DINH (1,570 điểm)

Cái này dùng làm gì ka ???
indecision

...