Giới tính trong datagridview

0 thích 0 không thích
582 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 1, 2016 trong Lập trình C# bởi hnphus (1,350 điểm)
Cho mình xin code load dữ liệu giới tính lên datagridview, giờ datagridview chỉ hiển thị true hoặc false

Và code đó được thêm vào ở đâu?

Mình dùng linq
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 13 Tháng 1, 2016 bởi Thảo Meo (3,920 điểm)

Bạn có thể sử dụng câu truy vấn này để load giới tính lên dataGridview .

SELECT Ten, Tuoi, GioiTinh = Case(Sex)
WHEN 'True' THEN 'Nam'
WHEN 'False' THEN N'Nữ'
END

...