Regex auto Uppercase and not allow space in text edit c#

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 4 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (5,740 điểm)
sửa nội dung 18 Tháng 4 bởi nguyenthao
([A-Z0-9]){0,20}

([A-Z0-9]|\s){0,50} // allow space

([A-Z0-9]|\s|\p{L}){0,50} // ALLOW UNICODE

(\p{Lu}|\s)+ //allow unicode

(\p{Lu}|\s|[0-9])+ //alow number
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...