Regex auto Uppercase and not allow space in text edit c#

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 4, 2020 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (6,080 điểm)
sửa nội dung 18 Tháng 4, 2020 bởi nguyenthao
([A-Z0-9]){0,20}

([A-Z0-9]|\s){0,50} // allow space

([A-Z0-9]|\s|\p{L}){0,50} // ALLOW UNICODE

(\p{Lu}|\s)+ //allow unicode

(\p{Lu}|\s|[0-9])+ //alow number
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 26 Tháng 11, 2020 bởi TONADINH (260 điểm)
[0-9]*(\.?[0-9]{1,4}) //Decimal (xxx,4)
đã bình luận 26 Tháng 4 bởi dinhtona (290 điểm)
(\w|[.\-])+@(\w|[\-]+.)*(\w|[\-]){2,63}.[a-zA-Z]{2,6}.[a-zA-Z]{2,6} //Email
...