Đếm Ngược Thời Gian

0 thích 0 không thích
66 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 1, 2016 trong Lập trình C# bởi hnphus (1,350 điểm)

Mình sử dụng 1 timer tên là tCountdown để đếm ngược

private void tCountdown_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            txthh.Text = hh.ToString();
            txtmm.Text = mm.ToString();
            txtss.Text = ss.ToString();
            if (hh > 0)
            {
                if (mm > 0)
                {
                    if (ss > 0)
                    {
                        ss--;
                    }
                    else
                    {
                        ss = 59;
                        mm--;
                    }
                }
                else
                {
                    mm = 59;
                    hh--;
                }
                
            }
            else
                if (hh == 0)
                {
                    if (mm > 0)
                    {
                        if (ss > 0)
                        {
                            ss--;
                        }
                        else
                        {
                            ss = 59;
                            mm--;
                        }
                    }
                    else
                    {
                        ss--;
                    }
                    
                }
            if (hh == 0 && mm == 0 && ss == 0)
            {
                tCountdown.Stop();
                MessageBox.Show("Đã đếm xong!", "Success!",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Asterisk);     
            }
        }

Button start để bắt đầu đếm

        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            hh = int.Parse(this.txthh.Text);
            mm = int.Parse(this.txtmm.Text);
            ss = int.Parse(this.txtss.Text);
            tCountdown.Enabled = true;
            tCountdown.Start();
        }

button stop để dừng lại

        private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txthh.Text = "0";
            txtmm.Text = "0";
            txtss.Text = "0";
            tCountdown.Stop();
            txtss.Focus();
        }

Link Soure Code :

https://drive.google.com/file/d/0B-8hIILQPqqDckU1LU9fRDJvNFE/view?usp=sharing

    

1 câu trả lời

1 thích 0 không thích
đã trả lời 8 Tháng 1, 2016 bởi Mr. Cùi Bắp (5,140 điểm)

Chia sẽ thêm cùng bạn bài tham khảo sau và bổ sung phần dừng Timer theo yêu cầu bên kia của bạn: https://www.youtube.com/watch?v=IwSxP6fm-_E

đã bình luận 8 Tháng 1, 2016 bởi hnphus (1,350 điểm)
________Vâng. tks a
...